Kädet näppäimistöllä

Kysely: 2/3 Paikka auki -työntekijöistä jatkoi töihin tai opintoihin

Ajankohtaista | 2.4.2024

Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma, josta jaetaan avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille nuorten ja osatyökykyisten työllistämiseen. Avustusohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry. Tuoreen kyselyn mukaan Paikka auki -työsuhde on hyödyttänyt sekä työntekijää, että työnantajaa.

 

Paikka auki -työntekijöistä on ollut suuri apu työyhteisöille ja asiakaskunnalle. Työntekijät ovat myös tuoneet uusia näkökulmia ja ajatuksia työyhteisöön. Tiedot käyvät ilmi Paikka auki -koordinaatiotiimin toteuttamasta Järjestökyselystä. Kysely suunnattiin Paikka auki -järjestöjen yhteyshenkilöille ja mentoreille. Sen mukaan 98 prosenttia vastanneista järjestöjen edustajista koki Paikka auki -työn merkitykselliseksi järjestön toiminnan kannalta. Muutamat Järjestökyselyn vastaajista kokivat haasteita muun muassa rekrytointiprosessissa ja työsuhteen lyhyessä kestossa.  

Paikka auki -työntekijöille lähetettiin oma kysely, jonka vastausten mukaan 93 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä työhönsä. Työsuhde vaikutti elämäntilanteeseen positiivisesti esimerkiksi tuomalla taloudellista vakautta. Työ toi päiviin rutiineja ja rytmiä, mikä vaikutti myönteisesti vastaajien elämänlaatuun. Työssä olo myös vahvisti itsetuntoa ja antoi mahdollisuuden osoittaa ammattitaitoa. Työntekijöiden vastausten mukaan työllä oli positiivinen vaikutus tulevaisuuden suunnitelmiin ja työllistymismahdollisuuksiin. Kyselyyn vastanneista työntekijöistä muutama mainitsi haasteita olleen muun muassa työhön kiinni pääsemisessä, työnkuvan selkeydessä sekä tuen ja ohjauksen riittävyydessä.  

Järjestökysely ja työntekijäkysely lähetettiin Paikka auki -työntekijöille ja järjestöjen edustajille vuoden 2023 lopussa. Järjestökyselyyn vastasi 247 Paikka auki -avustusta saavan järjestön edustajaa. Vastausprosentti oli 65. Työntekijäkyselyyn taas vastasi 213 henkilöä. Vastausprosentti oli 85. Vastaajista alle 30-vuotiaita oli 56 %, yli 30-vuotiaita 44 % ja oppisopimuskoulutusta Paikka auki -työsuhteessa suorittavia 15 %. Oppisopimuskoulutuksissa eniten kiinnostivat Kasvatus- ja ohjausalan sekä Liiketalouden perustutkinnot.  

Ohjelma auttaa yhä onnistuneesti jatkopoluille 

2/3 Paikka auki -työntekijöistä lähti opiskelemaan tai työllistyi Paikka auki -työsuhteen jälkeen. Jatkopolun löytäneiden Paikka auki -työntekijöiden määrä on pysynyt edellisvuosien hyvällä tasolla.   

Järjestökyselyssä kysyttiin Paikka auki -työntekijöiden jatkopoluista työsuhteen päättymisen jälkeen. Kyselyyn vastanneissa järjestöissä päättyi 130 työsuhdetta vuonna 2023.  

Päättyneiden työsuhteiden osalta 16 prosenttia vastanneista ilmoitti työntekijän työllistyneen järjestöön muulla rahoituksella. 25 prosenttia kertoi työntekijän työllistyneen toiselle työnantajalle. 23 prosenttia työntekijöistä lähti kyselyvastausten mukaan opiskelemaan. 13 prosenttia järjestön edustajista kertoi heillä työskennelleen henkilön hakeneen työ- tai opiskelupaikkaa.  

Mentorointi tärkeä osa työtä 

76 prosentille kyselyyn vastanneista Paikka auki -työntekijöistä on nimetty mentori tai ohjaaja Paikka auki -työnsä tueksi. Mentoroinnista saaduiksi positiivisiksi kokemuksiksi kerrottiin hyvä vuorovaikutus ja luottamuksellinen ilmapiiri mentorin kanssa. Mentorointi koettiin myös tarpeelliseksi osaksi työelämää. Sen mainittiin kehittävän itsetuntemusta ja lisäävän työhyvinvointia. Vaikka mentorointi koettiin valtaosin hyvänä asiana, toivoi osa vastanneista yhä kattavampaa perehdytystä työhönsä, työhön liittyvien odotusten selkeämpää sanoittamista, sekä työhistorian ja työkokemuksen huomioimista mentoroinnissa.   

Satoja kohtaamisia koordinaattoreiden kanssa 

Paikka auki -ohjelmakoordinaattorit tavoittivat 99 prosenttia 2023 avustuksen saaneista järjestöistä.  

Järjestökyselyn vastausten mukaan järjestöjen edustajat kokivat koordinaatiotiimin toiminnan vaikuttaneen positiivisesti järjestöjen työhön. Koordinaatiotiimin tuen koettiin muun muassa helpottavan esihenkilöiden työtä. 

Kolmen ohjelmakoordinaattorin keskeistä työtä on tukeminen ja auttaminen Paikka auki -ohjelmaan liittyvissä asioissa. Koordinaattorit vierailevat tapaamassa Paikka auki -järjestöjen edustajia ja työntekijöitä eri paikkakunnilla. He myös vierailevat messuilla ja järjestävät molemmille kohderyhmille sekä kaikille Paikka auki -asioista kiinnostuneille tapaamisia, treffejä, niin verkossa kuin kasvotusten.  Treffien teemoja ovat olleet muun muassa työhyvinvointi, rekrytointi, avustuksen hakeminen, jatkopolut sekä ohjaus ja mentorointi. 

Myös koulutusten järjestäminen on osa ohjelmakoordinaattoreiden työtä – viime vuonna niitä järjestettiin otsikoin Oman osaamisen viestintä, Sujuvasti järjestötyössä sekä Jyvälle mentoroinnista. 

Lue lisää Paikka auki -avustusohjelmasta!

Jaa artikkeli: