Kerhoista onnistumisen kokemuksia

NYn Muhoksella sijaitsevien peruskoulujen kerhotoiminta tarjoaa lapsille ja nuorille toimintaympäristön, jossa voidaan tukea heidän kuntoutumista, sosiaalista kasvua sekä vahvistaa itsetuntoa. Kerhot luovat kouluille mukavaa ilmapiiriä ja tuovat vaihtelua oppilaiden päivärytmiin omavalintaisen ohjatun toiminnan merkeissä.

Kerhotoiminnan tavoitteena on auttaa lasta tai nuorta löytämään ja säilyttämään jokin hyvä ja elämää eteenpäin vievä harrastus sekä tarjota useita erilaisia mielekkään tekemisen mahdollisuuksia kouluajan ulkopuolella.

Aktiivisen kerhotoiminnan avulla pyritään vahvistamaan yksilön minäkuvaa sekä tukea persoonan eheytymistä. Kerhojen avulla voidaankin saada lapsiin ja nuoriin lisää kontaktipintaa, mikä heijastuu myönteisesti koulujen sekä NYn kasvatusyhteisöjen muuhun arkeen. Tärkeänä tavoitteena on tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä ja ryhmässä toimimisen taitoja.

– Kerhoista saadut onnistumisen kokemukset ovat etenkin meidän palvelujen piirissä oleville lapsille ensiarvoisen tärkeitä, toteaa Nuorten Ystävien koulujen rehtori Kimmo Laine.

Ryhmätoiminnalla pyritään aikaansaamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä edesauttamaan erilaisuuden kohtaamista ja toisen hyväksymistä sellaisena kuin hän on.

– Joskus kerhotoimintaan osallistumisen kautta voi löytää eväitä ja innostusta myös peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin, Laine valottaa.

Laine kertoo, että kerhotoiminta antaa potkua ja intoa myös opettajan työhön.

– Kerhoissa voi kokeilla uusia opetusmenetelmiä sekä edetä vapaammin ja oppilaiden kanssa yhdessä toiminnan sisältöjä muokaten.

 

Jokaiselle jotain

 

NYn peruskoulut, koulukotikoulu Pohjolan koulu ja Nuorten Ystävien koulu tarjoavat tehostettua ja erityistä tukea koulunkäyntiin perusopetusikäisille lapsille ja nuorille.

– Kerhotoiminta on rakentunut vahvasti oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Suosituimpia ovat musiikki-, liikunta-, käsityö-, ilmaisutaito- ja kalastuskerhot, Laine kertoo.

Laadukas kerhotoiminta varmistuu, kun ohjaajina toimivat tutut opettajat sekä muut koulujen työntekijät.

– Mielestäni on tärkeää, että ohjaajat tuntevat oppilaat ja omaavat kannustavan ja innostavan työskentelytavan. Silloin oppilaatkin saavat kerhoista enemmän, Laine muistuttaa.

 

Yhteistyötä ja osallisuutta

 

NYllä koulujen kerhotoimintaan on viime vuosina panostettu voimakkaasti. Jatkuva palaute oppilailta, perhekotien työntekijöiltä, erityistyöntekijöiltä, opettajilta ja vanhemmilta on tärkeää, jotta kerhotoiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät.

– Kerhoaikojen sovittamisessa ja esimerkiksi ryhmien muodostamisessa otetaan huomioon myös se, että lapsi voi olla kiinnostunut useammastakin kerhosta. Toisaalta ryhmäkokoihin voi vaikuttaa sekin, että jotkut lapset tarvitsevat selkeästi enemmän henkilökohtaista ohjausta kuin toiset, Laine valottaa.

Koulujen oppilaat ovat vahvasti mukana kerhojen suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa. Koulujen oppilaskunnat tekevät esityksen kerhoista, joita toivotaan järjestettävän. Toiveista ja tarpeista keskustellaan opetusryhmissäkin aina lukuvuoden alkaessa.

NYn koulut rahoittavat kerhotoimintansa koulujen omasta budjetista sekä Opetushallituksen myöntämällä kerhotoiminnan kehittämishankerahalla. Kerhotoimintaa voivat tukea myös muut yhteistyökumppanit.

– Tulevaisuudessakin ylläpidämme monipuolista kerhotarjontaa, jotta jokaisella koulujemme oppilaalla olisi mahdollisuus harrastaa, solmia uusia ystävyyssuhteita ja kokea yhteisöllisyyttä, Laine tiivistää.

Jaa artikkeli: