Koulujen opiskelijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Nuorten Ystävät ry

Rekisterin nimi

Koulujen oppilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan Nuorten Ystävät ry ylläpitämien koulujen oppilaiden tiedot.
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on perusopetuslaki ja muu esi-, perus- ja lisäopetusta säätelevä lainsäädäntö.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Henkilötiedot: oppilaan nimi, henkilötunnus, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, opetuskieli, kotikunta, uskontokuntalaji, kotimaa, kansalaisuus, kotikieli, äidinkieli, huoltajien yhteystiedot (huoltajatyyppi, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), edunvalvonnan tiedot, terveystiedot (mm. lääkitys).

Lisäksi tallennetaan mm. arviointitietoja, erityistä tukea koskevia tietoja ja tietoja perusopetuksen yksilöllistämistarpeesta, oppilasta koskevia päätöksiä, tietoa oppilaan koulunkäyntihistoriasta, poissaoloja koskevia tietoja, tietoja vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta ja koulunkäyntiohjaajan tarpeesta sekä tietoa oppilaan koulunkäyntiä koskevasta viestinnästä.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakirjojen säilytyksessä noudatetaan opetustoimea koskevia määräyksiä ja suosituksia kunnallisten asiakirjojen säilytysajoista. Mm. pedagogiset asiakirjat säilytetään 10 vuotta oppivelvollisuusajan päättymisestä. Lukuvuosi- ja välitodistukset säilytetään oppilaan koulussa oppilaana olon ajan. Päättö- ja erotodistukset sekä lisäopetuksen todistukset säilytetään pysyvästi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Oppilasta koskevia tietoja saadaan oppilaan aiemmista kouluista, sosiaalitoimesta sekä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Tietoa saadaan myös huoltajilta ja oppilaalta itseltään. Tietoja voidaan saada myös terveydenhuollon toimijoilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Oppilaan tietoja luovutetaan seuraavaan kouluun tai oppilaitokseen oppilaana olon päättyessä. Henkilö- ja arviointitietoja luovutetaan kansalliseen opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu Koskeen sekä yhteishakuun.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tiedonsaantioikeuteen perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin rekisteröidyn pyynnöstä.