Myötätuulessa – työnantajien ääntä kuunnellen

Ansku | 26.7.2023

Kevään korvalla käynnistelimme Kohtaantoa-hankkeen toimintaa Haapavedellä. Järjestimme suunnittelutyöpajan saadaksemme selville millaiselle toiminnalle Haapavedellä olisi tilausta ja tarvetta. Työpajan antia hyödyntäisimme jatkossa hankkeen toiminnan suunnittelussa. Suunnittelutyöpajaan osallistuivat kaupungin työllisyystoimijat, Haapaveden ammatillisten oppilaitosten edustajia, eri hankkeiden edustajat sekä kaksi työnantajaa ja yksi työnhakija. Keskusteluissa nousi vahvasti esille sosiaali- ja terveysalalla vallitseva työntekijäpula. Työnantajamme olivat molemmat tämän alan edustajia ja kertoivat avoimesti siitä, kuinka haasteellista on saada osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Työntekijäpula kuormittaa koko työyhteisöä, estää mahdollisen toiminnan laajenemisen ja vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Yhteistyön merkitystä korostettiin ja nähtiin vahva tarve vertaistuelle sekä paremmille yhteyksille kaupungin suuntaan.

Suunnittelutyöpajan annista välittyi viesti kaupungin päättäjille

Viestiin ensimmäisenä tarttui Haapaveden kaupunginjohtaja Kimmo Hinno, jonka aloitteesta lähdimme suunnittelemaan yhteistyöiltaa alueen työnantajille. Hinnon toiveena oli päästä rakentamaan avoimempaa vuoropuhelua kaupungin ja työnantajien välille, jotta mahdollisiin haasteisiin voisi kaupunki tarjota tukea. Yhteistyöillan nimeksi muotoutui ”Myötätuulessa – katsaus yhteiseen tulevaisuuteen”. Herättääksemme mahdollisimman paljon keskustelua ja ideointia, päätimme ottaa työvälineeksi learning cafe -menetelmän, missä kolmen eri aihealueen ympärille rakentuisi työpajatyöskentelyä. Ensimmäisellä pisteellä keskusteltiin yhteistyöstä kaupungin ja työnantajien välillä. Toisella pisteellä pohdittiin hanketyön mahdollisuuksia sekä alueen veto- ja pitovoimatekijöitä. Kolmannen pisteen teemana oli työnantajien verkostoituminen ja vertaistuki. Saimme fasilitointitukea pisteille alueella toimivilta Sompa- ja OSATA-hankkeilta.

Ilta aloitettiin kahvittelulla ja vapaalla keskustelulla. Kaupunginjohtaja Hinno piti alustuspuheenvuoron ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Työnantajan näkökulmaa iltaan toi Hoivakoti Kartanonväen yrittäjä Alice Pekkalan ja yksikön esimiehen Anneli Jauhiaisen puheenvuoro. Työpajatyöskentelyssä keskustelua virisi runsaasti ja ideoita heiteltiin puolin sekä toisin. Jokaisen ryhmän käytyä eri pisteet läpi, purettiin työpajan anti ja samalla kaupunginjohtaja vastasi kaupungin saamaan palautteeseen ja toi oman näkemyksensä käsiteltävistä aiheista ja kehitysehdotuksista.

Kaupungille palautetta ja kehitysehdotuksia

Yleisesti kaivattiin kaupunkikuvan ja Haapavesi-brändin kirkastamista. Organisaatio koettiin hieman epäselväksi ja toivottiinkin selkeyttä siihen, kehen ottaa missäkin asiassa yhteyttä. Kaupungilta toivottiin myös muistamista ja huomioimista silloin, kun yrityskentällä tulee täyteen merkkipäiviä tai tapahtuu yrittäjävaihdoksia. Yksittäisiä kehitysehdotuksia saivat kesätyösetelin ohjeistukset, jotka käyttäjien mukaan tarvitsisivat selkeytystä ja joustavuutta. Myös kaupungin verkkosivujen sisältöä tulisi kehittää selkeämpään suuntaan. Lisäksi ehdotettiin jaettavaksi infopakettia kaupunkiin muuttaville ns. tervetulotoivotuksena, mistä löytyisi tietoa kaupungin palveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Viestinnän lisäksi keskustelua herättivät Haapaveden asuntotarjonta, teiden kunto sekä sähköautojen latauspisteiden puuttuminen. Yrityksille toivottiin uusia toimitiloja. Kehuja kaupunki sai hyvistä ja toimivista liikuntapalveluista sekä luonnonläheisyydestä.  

Haapaveden veto- ja pitovoimatekijöinä nähtiin mahdollisuus mieluisaan työhön, hyvät alueelliset palvelut sekä kattavat toisen asteen koulutusmahdollisuudet. Myös alueen monipuoliset harrastusmahdollisuudet nousivat esille. Toki todettiin, että tietty olemassa oleva yhteys, kuten juuret alueella, oli vahvin veto- ja pitovoimatekijä. Kaupungin päättäjiä ja virkamiehiä kehotettiin tutustumaan muihin vastaavankokoisiin kuntiin ja kaupunkeihin, joilta voisi saada hyviä vinkkejä vetovoiman kehittämiseen. Rekrytoinnin haasteiksi koettiin yleisesti pula osaavista työnhakijoista. Useampi työnantaja totesi laittaneensa avoimesta paikasta ilmoituksen, mihin ei ollut saanut välttämättä ainuttakaan vastausta. Sosiaali- ja terveysalaa piinaa sen maine raskaana ja huonosti palkattuna alana, eikä alalla työskentelyä nähdä muutenkaan trendikkäänä tai vetovoimaisena. Haasteeksi mainittiin myös työnhakijoiden heikko työkunto sekä puutteellinen kielitaito. Kaupan alalla haasteena koettiin työajat, joihin sitoutunutta henkilökuntaa oli hankalaa saada. Ammattitaidon merkitystä korostettiin ja todettiin, että syvempi yhteistyö alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa voisi olla tässä hedelmällistä. Oppisopimuskoulutus nähtiin yleisesti hyvänä asiana, mutta resurssipula verottaa mahdollisuutta ohjaukseen.

Verkostoitumisesta voimaa – tapahtumalle toivottiin jatkoa

Vertaistuelle ja yritysten verkostoitumiselle nähtiin selkeä tarve. Toivottiin yrittäjille suunnattuja rentoja tapahtumia, jossa voisi samalla viettää vapaa-aikaa verkostoitumisen lomassa. Yrittäjät ja työnantajat kokivat, etteivät oikein tunne toisiaan ja näin ollen vertaistukea on vaikea saada. Arjen haasteet verottavat usein yrittäjiä, jolloin jo pelkkä selviytyminen vie resurssit. Koettiin, että on vain jaksettava eteenpäin, eikä ole oikein ketään kelle kertoa ongelmistaan. Verkostoituminen toisi tullessaan Haapaveden yrittäjäkentälle mahdollisuuksia yhteiseen ideointiin, tukea jaksamiseen, mahdollisuuksia yhteisiin koulutuksiin ja osaamisen jakamiseen sekä mahdollisuuden palveluringin perustamiseen. Yritysverkoston luominen vaatisi asiaan perehtyneen vetäjän, joka koordinoisi verkoston toimintaa ja voisi toimia myös keskitetysti kontaktina kaupungille.  

Kokonaisuutena Myötätuulessa -tapahtuma oli onnistunut ja palaute tilaisuuteen osallistuneilta, niin työnantajilta kuin yhteistyökumppaneilta, oli positiivista. Vastaavanlaisia yhteistyön kehittämistilaisuuksia toivotaan järjestettävän myös jatkossa.

Jaa artikkeli: